• Nieuwe leden

  Nieuwe leden dienen zich aan te melden via het digitale inschrijfformulier welke op deze site te vinden is. 
  De ledenadministratie bepaalt in overleg met de coördinatoren óf en zo ja wáár er plaats is. 


  Het is niet de bedoeling dat leiders/trainers zelf spelers aannemen en plaatsen toezeggen in een team. Dit is de taak van de coördinatoren en jeugdcommissie. 

  Meetrainen voor niet-leden is alleen toegestaan na toestemming vooraf door het bestuur/jeugdcommissie 

  Vragen met betrekking tot het lidmaatschap (in- en uitschrijven) kunnen gemaild worden naar de ledenadministratie via ledenadmin@scbotlek.nl

   

 • Regels gebruik velden en materialen

  SC Botlek beschikt over 4 velden.

  Veld 1 is een kunstgrasveld. Het veld is beschikbaar voor trainingen en wedstrijden. Het veld mag alleen betreden worden met daarvoor geschikt schoeisel. Dus geen schoenen met metalen/aluminium pinnen. Op het veld is het alleen toegestaan pupillen doeltjes te plaatsen met een zgn ronde onderkant en/of wieltjes.

  Veld 2 is een natuurgrasveld en is alleen beschikbaar voor wedstrijden. Trainen op dit veld is NIET toegestaan. Alleen het bestuur mag teams toestemming geven het veld te gebruiken voor trainingen.

  Veld 3 en 4 zijn natuurgrasvelden en zijn beschikbaar voor trainingen en wedstrijden.

  Alle velden beschikken over een LED lichtinstallatie. Bediening van de licht installatie mag alleen gebeuren door de door het bestuur aangewezen personen.

  Na de trainingen en wedstrijden dienen gebruikte materialen (doelen, pylonnen etc.) opgeruimd te worden. Alleen als de trainer van de volgende groep aangeeft dat de materialen kunnen blijven staan, dan ontslaat dit het team van de verplichting de materialen op te ruimen. Indien een team meerdere malen is aangesproken op het niet opruimen van de materialen dan kan hen de toegang tot materialen worden ontzegd voor de rest van het seizoen.

  Elk team krijgt de beschikking over ballen en hesjes t.b.v. wedstrijden en trainingen. Na iedere training en wedstrijd dient het aantal ballen geteld te worden. Alleen kapotte ballen worden vervangen. Ballen in bosjes, sloot of waar dan ook dienen door het team zelf gezocht en gepakt te worden.

  Het team dat de laatste wedstrijd van de dag speelt op een veld neemt de hoekvlaggen mee naar de materialencontainer.

  De commissiekamer mag alleen betreden worden door trainers, teammanagers en officials. Het is spelers niet toegestaan de commissiekamer te betreden zonder toestemming. Water kan worden getapt in de gang van de kleedkamers.

 • Kleding

  Het is niet toegestaan om in een ander tenue dan het officiële Botlektenue (wit/blauw) de wedstrijden te voetballen. Ook is het niet toegestaan om in eigen gesponsorde tenues te spelen zonder toestemming van het bestuur. Bij thuiswedstrijden speel je altijd in het officiële wit/blauwe wedstrijdtenue. 

  Ook als zelf een sponsor bereid is gevonden om de tenues te bekostigen, in ruil voor shirtreclame, dan moet altijd vooraf toestemming aan het bestuur en de sponsorcommissie gevraagd worden. Dit om afspraken met Botleksponsors te kunnen waarborgen. SC Botlek heeft een contract met Sport2000 en Stanno m.b.t. kleding. Het is niet toegestaan het SC Botlek-embleem/-logo op andere kleding te drukken.

  Neem dus altijd contact op met bestuurslid René Demmendaal (sponsorzaken) als u tenues aanschaft met sponsoring.

  Het is niet toegestaan om kleding, verstrekt door SC Botlek, te dragen buiten wedstrijddagen en/of trainingsavonden. Het dragen van door de vereniging verstrekte kleding dient altijd in direct verband te staan met een te spelen (of gespeelde) wedstrijd) of training.

 • Regels op ons sportpark

  SC Botlek streeft een sportpark na waar het prettig én veilig is. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben we een aantal regels. Regels die aansluiten bij aanwijzingen vanuit de KNVB of omdat we ze zelf belangrijk vinden.

  Bij SC Botlek is het niet toegestaan te roken voor de hoofdingang van onze kantine en bij de kleedkamers. Rokers worden verzocht rekening te houden met kinderen/jeugd en anderen die er mogelijk last van ervaren. Roken is alleen toegestaan op ons terras. Nadrukkelijk wordt verzocht gebruik te maken van de asbakken. Roken op het veld is ten strengste verboden.

  Tijdens wedstrijddagen zal drank in kartonnen bekers geschonken worden. Glaswerk is verboden. Ook zelf meegebrachte drank in glas is tijdens wedstrijddagen verboden. Alcohol mag alleen worden genuttigd in de kantine en op het terras. Het nuttigen van alcohol buiten het terras en langs de lijn is ten strengste verboden.

  SC Botlek zal geen alcohol schenken voor 12.00 uur!

  Ook SC Botlek wordt als amateurvereniging soms geconfronteerd met enthousiaste supporters die ter sfeerbevordering vuurwerk willen afsteken op ons sportpark. Uit oogpunt van veiligheid is het ten strengste verboden vuurwerk op ons sportpark af te steken. Eventuele gevolgen komende uit schade en/of boetes zullen worden verhaald op de dader(s).

  Ons sportpark kent een parkeerplaats voor auto’s en een gebied om (brom-)fietsen te stallen. Het parkeren van voertuigen en tweewielers is geheel op eigen risico. De parkeerplaats is openbaar gemeentelijk terrein waar de Nederlandse wetgeving van kracht is. Tweewielers dienen geplaatst te  worden in de fietsenrekken. De toegang tot onze gebouwen/opslagruimtes en vluchtwegen dienen vrij gehouden te worden. Het is verboden te fietsen op ons terrein.

  Tijdens wedstrijden mag het veld alleen worden betreden door spelers, officials en trainer(s)/coaches. Anderen dienen achter de boarding/hekken te blijven. Anders gezegd; zij die niet op het wedstrijdformulier staan mogen het veld niet betreden.

  Aanwijzingen van barpersoneel, bestuurs- en/of kaderleden dienen ten aller tijden direct te worden opgevolgd.

 • Voetbal is emotie maar moet boven alles plezierig en leuk zijn. Bij SC Botlek vinden we respect en plezier op en rond het veld belangrijk. Om dit te ondersteunen hebben we gedragsregels opgesteld voor (jeugd)leden, vrijwilligers (van trainers tot en met bestuur), ouders, scheidsrechters en bezoekers. 

  We willen hiermee een (sociaal) veilig sportklimaat en verenigingsleven faciliteren. Maar let op! De gedragsregels zijn niet alleen "woorden".  Het valt en staat met onze eigen gedragingen en zo nodig elkaar aanspreken. We willen geen vereniging zijn die met de gedragsregels in de hand op zoek gaat naar misstanden. We willen een vereniging zijn waar het (be)leven naar de gedragsregels in de genen en cultuur zit. 

  Gedragsregels SC Botlek

 • Normen en Waarden

  SC Botlek is een vereniging waar we er naar streven dat alle leden kunnen sporten in een veilige, respectvolle en sportieve vereniging. Wat daarvoor belangrijk is, is dat we elkaar respecteren. We hebben als vereniging gedragsregels waar een ieder zich aan moet houden. We vragen aan iedereen binnen onze vereniging, te weten leden, trainers, scheidsrechters, ouders/verzorgers, vrijwilligers en supporters zich aan deze regels te houden. Neem ze ter harte en spreek elkaar er ook op aan als een ander dat niet doet. Zo zal onze club een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar onze sporters met plezier en voldoening kunnen voetballen.

  Voor (aanvullende informatie over) onze gedragsregels, zie artikel Gedragsregels. 

 • Regels bar (kantine)

  Het is alleen toegestaan voor bar- en keukenpersoneel om achter de bar te komen. Ook het bedienen van de muziekinstallatie wordt alleen gedaan door barpersoneel. 

  Het is barpersoneel niet toegestaan alcohol te schenken aan personen <18 jaar. Bij twijfel hebben zij de bevoegdheid naar een legitimatiebewijs te vragen. Bij bardienst wordt er niet zelf achter de bar alcohol gedronken. 

 • Vriendschappelijke wedstrijden

  Zelf aangenomen en georganiseerde vriendschappelijke wedstrijden MOETEN ALTIJD gemeld worden bij de wedstrijdsecretaris via secretaris@scbotlek.nl. Zodoende is iedereen op de hoogte van het feit dat er vriendschappelijk gespeeld wordt en kan daar rekening mee worden gehouden bij afgelastingen en planningen (spelers, wassen van tenues, indeling velden, etc). Ook voor het geval er calamiteiten plaatsvinden (blessures, ongelukken, etc). Dit geldt voor thuis- en uitwedstrijden en ook voor doordeweekse wedstrijden.

  Informeer VOORAF bij de wedstrijdsecretaris of er ruimte is.

 • We hopen dat het niet gebeurt maar rond óf tijdens een wedstrijd kunnen er zaken gebeuren die we allemaal liever niet willen. Denk bijvoorbeeld aan stakingen, rode kaarten, niet op komen dagen, verplaatsingen van wedstrijden enz. 

  Belangrijk is te beseffen dat bij incidenten ALTIJD het wedstrijdsecretariaat wordt geïnformeerd. 

  Als er onderling wedstrijden worden gewijzigd, licht dan altijd onze wedstrijdsecretaris in. Ook als de tegenstander zegt dat het wel met de KNVB wordt geregeld: altijd de wedstrijdsecretaris inlichten.
  Het komt nog te vaak voor dat er iets mis gaat en SC Botlek een boete krijgt opgelegd van de KNVB.

  Bij het staken van een wedstrijd moet ten aller tijden direct na de wedstrijd een verweerschrift worden ingevuld bij het wedstrijdsecretariaat. Het maakt niet uit of je thuis of uit speelt. Als dit niet gedaan wordt dan kost dit de club onnodig veel geld.

  Met ingang van het seizoen 2010-2011 is de procedure rond een directe rode kaart voor een speler of tegenstander gewijzigd. 
  Er hoeft geen verklaring meer te worden ingevuld. De tuchtcommissie doet een schikkingsvoorstel op basis van het rapport van de scheidsrechter. Indien de speler akkoord gaat is het daarmee afgedaan. Gaat de speler niet akkoord, dan worden alsnog de verklaringen van de speler zelf, tegenstander en de scheidsrechter gevraagd. Eventuele boetes opgelegd door de KNVB/tuchtzaken komen ten aller tijden voor rekening voor speler en/of team. Het maakt niet uit of dit voor een schikking of definitieve strafmaatregel is. We hebben het hier over strafmaatregelen direct verband houdende met  (organisatie van) de wedstrijd. Dus ook boetes en administratieve kosten die te maken hebben met niet op komen dagen, staken, niet correct ingevuld wedstrijdformulier of door schuld team noodgedwongen terugtrekken van een team worden doorbelast aan de spelers/trainers van het team.

  Bijgaand ook een verwijzing naar de richtlijnen tuchtzaken.

  richtlijnen tuchtzaken

 • Kantine afhuren

  Het is mogelijk om de kantine af te huren.
  Een verzoek kan ingediend worden bij het bestuur (secretaris@scbotlek.nl).

  Voor een verzoek wordt ingediend, graag rekening houden met de volgende richtlijnen:
  - Het afhuren van de kantine is exclusief voor leden vanaf 21 jaar. 
  - Een groot gedeelte van de gasten moet 'Botlek-gerelateerd' zijn.

  Het bestuur heeft ten aller tijden het recht om aanvragen te weigeren, dan wel specifieke voorwaarden aan de huur te verbinden. 

 • Stage bij SC Botlek

  Stage lopen bij Botlek kan in principe alleen voor eigen leden. Er is geen mogelijkheid voor het huidige kader om meer te doen in de vorm van begeleiding. Iedereen die stage wil lopen dient zich te melden bij Paul Remy via p.remy@uniper.energy. Hij zal in overleg met de betreffende leiders/trainers/kaderleden een eventueel plan maken voor de stage. 

  SC Botlek is door SBB erkend als leerbedrijf voor de opleidingen; sport- en beweegleider (nivo 3) en medewerker  sport en recreatie (nivo 2).

  Paul Remy is voor SBB en stagiaires contactpersoon. Voor de afzonderlijke opeidingen zijn de praktijkopleiders:

   Het is niet toegestaan aan leiders/trainers/kaderleden om op eigen initiatief stagaires toe te laten. Het bestuur dient altijd toestemming te geven en te weten wie er met onze jeugd bezig is.