• Nieuwe leden

  Nieuwe leden moeten zich altijd eerst melden bij de ledenadministratie. De ledenadministratie bepaalt in overleg met de coordinatoren of en zo ja waar er plaats is. 

  Het is niet de bedoeling dat leiders/trainers zelf spelers aannemen en plaatsen toezeggen in een team. Dit is de taak van de coordinatoren en technische commissie. 

  Meetrainen voor niet-leden is alleen toegestaan na toestemming vooraf door het bestuur. 

  Aspirant leden kunnen zich met vragen of voor een inschrijfformlier in verbinding stellen met de ledenadministratie via ledenadmin@scbotlek.nl

   

 • stage bij SC Botlek

  Stage lopen bij Botlek kan in principe alleen voor eigen leden. Er is geen mogelijkheid voor het huidige kader om meer te doen in de vorm van begeleiding. Iedereen die stage wil lopen dient zich te melden bij de Elles den Boer via Secretaris@scbotlek.nl. Zij zal in overleg met de betreffende leiders/trainers/kaderleden een plan maken voor de stage. 

  Het is niet toegestaan aan leiders/trainers/kaderleden om op eigen initiatief stagaires toe te laten bij Botlek. Het bestuur dient altijd toestemming te geven en te weten wie er met onze jeugd bezig is. 

 • Kleding

  Het is niet toegestaan om in een ander tenue dan het Botlektenue te voetballen. Ook is het niet toegestaan om in gesponsorde tenues of in eigen tenues te spelen zonder toestemming van het bestuur. 

  Ook als zelf een sponsor bereid is gevonden om de tenues te bekostigen, in ruil voor shirtreclame, moet altijd vooraf toestemming aan het bestuur en de sponsorcommissie gevraagd worden. Dit om afspraken met Botleksponsors te kunnen waarborgen. SC Botlek heeft een contract met Top Sportwear en Hummel m.b.t. kleding. Het is niet toegestaan het SC Botlek embleem/logo op andere kleding te drukken.

  Neem dus altijd contact op met het bestuur of iemand van de sponsorcommissie als u tenues aanschaft met sponsoring.

  Het is niet toegestaan om in kleding, verstrekt door SC Botlek, te dragen buiten wedstrijddagen en/of trainingsavonden. Het dragen van door de vereniging verstrekte kleding dient altijd in direct verband te staan met een te spelen (of gespeelde wedstrijd) of training.

 • Aanwijzingen voor op ons sportpark

  SC Botlek streeft een sportpark na waar het prettig en veilig is. Om dit bewerkstelligen hebben we een aantal regels. Regels die aansluiten bij aanwijzingen vanuit de KNVB of omdat we ze zelf belangrijk vinden.

  Bij SC Botlek is het niet toegestaan te roken voor de ingang van onze kantine. Rokers worden verzocht rekening te houden met kinderen/jeugd en anderen die er mogelijk last van ervaren. Roken is toegestaan op ons terras. Nadrukkelijk wordt verzocht gebruik te maken van de zgn. peukenbakken. Roken op het veld is ten strengste verboden.

  Tijdens wedstrijddagen zal drank ik plastic of kartonnen bekers geschonken worden. Glaswerk is verboden. Ook zelf meegebrachte drank in glas is tijdens wedstrijddagen verboden. Alcohol mag alleen worden genuttigd in de kantine en op het terras. Het nuttigen van alcohol buiten het terras en langs de lijn is ten strengste verboden.

  SC Botlek zal geen alcohol schenken voor 12.00 uur!

  Ook SC Botlek wordt als amateurvereniging soms geconfronteerd met enthousiaste supporters die ter sfeer bevordering vuurwerk willen afsteken op ons sportpark. Uit oogpunt van veiligheid is het ten strengste verboden vuurwerk op ons sportpark af te steken. Eventuele gevolgen komende uit schade en/of boetes zullen worden verhaald op de dader(s).

  Ons sportpark kent een parkeerplaats voor auto’s en een gebied  om (brom)fietsen te stallen. Het parkeren van voertuigen en tweewielers is geheel op eigen risico. De parkeerplaats is openbaar gemeentelijk terrein waar de Nederlandse wetgeving van kracht is. Tweewielers dienen geplaats worden in de fietsenrekken. De toegang tot onze gebouwen/opslagruimten en vluchtwegen die vrij gehouden te worden. Het is verboden te fietsen op ons terrein.

  Tijdens wedstrijden mag het veld alleen worden betreden door spelers, officials en trainer(s)/coaches. Anderen dienen achter de boarding/hek te blijven. Anders gezegd; zij die niet op het wedstrijdformulier staan mogen het veld niet te betreden.

  Aanwijzingen van barpersoneel, bestuurs- en/of kaderleden dienen direct te worden opgevolgd.

 • Bar

  Het is alleen toegestaan voor bar- en keukenpersoneel om achter de bar te komen. Ook het bedienen van de muziekinstallatie wordt alleen gedaan door barpersoneel. 

  Het is barpersoneel niet toegestaan alcohol te schenken aan personen <18 jaar. Bij twijfel hebben zij de bevoegdheid naar een legitimatiebewijs te vragen.

 • Vriendschappelijk voetbal

  Zelf aangenomen en georganiseerde vriendschappelijke wedstrijden MOETEN ALTIJD gemeld worden bij de wedstrijdsecretaris en/of het bestuur. Zodoende is iedereen op de hoogte van het feit dat er vriendschappelijk gespeeld wordt en kan daar rekening mee worden gehouden bij afgelastingen en planningen (spelers, wassen van tenues, indeling velden, etc). Ook voor het geval er calamiteiten plaatsvinden (blessures, ongelukken, etc) dan is het bestuur op de hoogte. Dit geldt voor thuis- en uitwedstrijden en ook voor doordeweekse wedstrijden.

  Voor thuiswedstrijden geldt dat deze niet op trainingsavonden kunnen worden afgesproken. Alleen op zaterdagen als er ruimte is in het programma. Informeer VOORAF bij de wedstrijdsecretaris of er ruimte is.

 • We hopen dat het niet gebeurd, maar rond of tijdens een wedstrijd kunnen er zaken gebeuren die we allemaal liever niet willen. Denk aan stakingen, rode kaarten, niet op komen dagen, verplaatsingen van wedstrijden, enz. 

  Belangrijk is te beseffen dat bij incidenten ALTIJD het wedstrijdsecretariaat wordt geïnformeerd. 

  Als er onderling wedstrijden worden gewijzigd licht dan altijd onze wedstrijdsecretaris in. Ook als de tegenstander zegt dat het wel met de KNVB wordt geregeld. Altijd de wedstrijdsecretaris inlichten. Het komt nog te vaak voor dat er iets mis gaat en Botlek een boete krijgt opgelegd van de KNVB.

  Bij het staken van een wedstrijd moet te allen tijde direct na de wedstrijd een verweerschrift worden ingevuld bij het wedstrijdsecretariaat. Het maakt niet uit of je thuis of uit speelt. Als dit niet gedaan wordt dan kost dit de club onnodig veel geld.

  Met ingang van het seizoen 2010-2011 is de procedure rond een directe rode kaart voor een speler of tegenstander gewijzigd. 
  Er hoeft geen verklaring meer te worden ingevuld. De tuchtcommissie doet een schikkingsvoorstel op basis van het rapport van de scheidsrechter. Indien de speler akkoord gaat is het daarmee afgedaan. Gaat de speler niet akkoord dan worden alsnog de verklaringen van de speler zelf, tegenstander en de scheidsrechter gevraagd. Eventuele boetes opgelegd door de KNVB/tuchtzaken komen ten alle tijde voor rekening voor speler en/of team. Het maakt niet uit of dit voor een schikking of definitie strafmaatregel is. We hebben het hier over strafmaatregelen direct verband houdende met  (organisatie van) de wedstrijd. Dus ook boetes en administratieve kosten die te maken hebben met niet op komen dagen, staken, niet correct ingevuld wedstrijdformulier of door schuld team noodgedwongen terugtrekken van een team worden doorbelast aan de spelers/trainers van het team.

  Bijgaand ook een verwijzing naar de richtlijnen tuchtzaken.

  richtlijnen tuchtzaken

 • Kantine huren

  Met ingang van het seizoen 2010-2011 is het mogelijk om maximaal 5 maal per seizoen de kantine te verhuren aan Botlekkers. 
  De verzoeken kunnen ingediend worden bij het bestuur en worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
  Voor een verzoek wordt ingediend hou svp rekening met de volgende richtlijnen die gelden:
  Alleen voor Botlekkers ouder dan 18 jaar
  Een groot gedeelte van de gasten moet 'Botlekgerelateerd' zijn
  Niet op competitie-zaterdagen

  Het bestuur houdt ten alle tijde het recht om aanvragen te weigeren, dan wel specifieke voorwaarden aan de huur te verbinden.