• In onze statuten (artikel 12.8) is vastgelegd dat ieder bestuurslid uiterlijk 3 jaar na zijn/haar verkiezing aftreedt volgens een door het bestuur opgesteld rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Binnen ons bestuur geldt dat dit jaar voor de volgende 4 bestuursleden:

  Marco van Putten - voorzitter
  Elles den Boer-Loof - secretaris
  Gertjan Kros - penningmeester
  Henk van Snttruijen - algemene voetbalzaken

  Tijdens de laatste bestuursvergadering (22 september jl) hebben allevier de bestuursleden aangegeven zich herkiesbaar te stellen.

  Ben jij/bent u geïnteresseerd in één van de bovengenoemde vacatures, maak dit dan uiterlijk 4 november a,s, schriftelijk kenbaar via secretaris@scbotlek.nl. Bij meer aanmeldingen dan vacatures zullen er verkiezingen plaatsvinden.